Leasachadh Gnìomhachais & Fuasglaidhean

Suim nam Pàirtean Còmhla

Tha tòrr eòlais aig Paul Kelly Group ann an leasachadh gnìomhachais agus luchd-obrach agus bidh sinn a’ tabhainn fuasglaidhean gnìomhachais ann a bhith a’ leasachadh slàinte ‘s sunnd an luchd-obrach, leasachadh an luchd-obrach agus tarbhachd-obrachaidh.

Sàinte ‘s Sunnd an Luchd-obrach

Don mhòr-chuid tha an ceangal eadar slàinte ‘s obair ri fhaicinn a-mhàin ann an cunnartan fiosaigeach.  Bidh luchd-fastaidh a’ dìon an luchd-obrach aca tro bhith a’ coimhead as-dèidh an cuid slàinte ‘s sàbhailteachd.

Tha cùisean slàinte thraidiseanta – leithid fauim, duslach ‘s cunnartan ceimeigeach – uile da-rìribh cudromach. Ach, mar a tha ar tuigse den chothromachd obair beatha a’ fas ‘s ann a tha ar tuigse a’ fàs den cheangal eadar ar slàinte ‘s ar sunnd agus an obair a bhios sinn a’ dèanamh.